Kontakt     Partnerzy     Mapa strony     Szukaj  
język: 
Международная Ассоциация Интегративной Медицины
 
Cources of thematic development from 8.04.2019 - 12.04.2019

"Electropuncture diagnostics,
medical testing and therapy"

Next seminar
23.05.2019 - 24.05.2019

Centrum Medyczne „Altimed” / Terapia biorezonansowa

Terapia biorezonansowa

 

Terapia biorezonansowa to terapia drganiami elektromagnetycznymi, z którymi struktury organizmu wchodzą w rezonans. Oddziaływanie możliwe jest zarówno na poziomie komórkowym, jak i na poziomie organu, układu organów i całego organizmu.  Główna idea stosowania rezonansu w medycynie polega na tym, że przy prawidłowym dobraniu częstotliwości i formy leczniczego (elektromagnetycznego) oddziaływania można wzmacniać normalne (fizjologiczne) drgania i osłabiać  patologiczne w organizmie człowieka.

 

W ten sposób oddziaływanie biorezonansowe może być ukierunkowane zarówno na neutralizację patologicznych, jak i na przywrócenie fizjologicznych drgań, zaburzonych przy stanach patologicznych. Proponowana metoda, w odróżnieniu od większości znanych metod fizjoterapii, nie jest związana z nagrzewaniem tkanek, co pozwala zaliczyć tę metodę do „czynników leczniczych o małej intensywności” (wpływ informacyjny).

 

Urządzenia do realizacji metody mogą mieć działanie elektryczne  (kontaktowe – na skórę, z zastosowaniem przewodzących prąd elektrod)  i elektromagnetyczne  - (bezkontaktowe, poprzez różnego typu induktory). Dany rodzaj terapii jest realizowany w urządzeniach serii ATM (ATM Express, ATM BRT)

 

Metodologia

 

Praktycznie wszystkie procesy biochemiczne (fermentacyjne, hormonalne, membranowe, a także genetyczne) sprowadzają się zerwania jednych związków i utworzenia innych. Zerwanie i powstanie związków zachodzi z pochłonięciem lub promieniowaniem energii. Wszystkie odmiany związków chemicznych, będące polem elektromagnetycznym i posiadające właściwości falowe, mają charakterystyki energoinformacyjne.

 

Ponieważ wszystkie odmiany związków są zależne od pola magnetycznego, procesy dynamiczne w tych związkach zachodzą zgodnie z zasadami fizyki kwantowo-falowej. Miejscem działania (receptorami) pola elektromagnetycznego i jego kwantów w biomolekule są związki chemiczne, uwarunkowane oddziaływaniami elektromagnetycznymi naładowanych części i obwodów molekuł.

 

Każdy związek, mając specyficzne charakterystyki falowe, zmienia się (wzmacnia lub osłabia, znika lub powstaje) w zależności od cech falowych działających na niego pól i kwantów. Dynamiczne zmiany w związkach chemicznych prowadzą do zmian w konfiguracji i strukturze molekuł. Proces ten ma charakter energoinformacyjny, ponieważ związki chemiczne posiadają energetyczne i informacyjne charakterystyki.

Do pełnienia dowolnej funkcji żywa komórka potrzebuje energii, a do zarządzania różnymi funkcjami i ich wzajemnej koordynacji niezbędna jest informacja.

 

Nośnikiem zarówno energii, jak i informacji jest pole elektromagnetyczne, które ma szerokie widmo energoinformacyjne. Pole elektromagnetyczne posiada falowe tzn. drganiowe charakterystyki,  dla których właściwe są zjawiska rezonansu i interferencji.

 

Każdy związek również  ma charakterystyki drganiowe, ponieważ jest natury elektromagnetycznej. Wiadomo, że rezonans prowadzi do większego efektu przy mniejszych nakładach energetycznych. Znając dane różnych związków chemicznych (parametry ich pola elektromagnetycznego) można zarządzać tymi związkami, wykorzystując oddziaływania rezonansowe przy minimalnych nakładach energetycznych. Zarządzać związkami chemicznymi to znaczy zarządzać procesami biologicznymi na poziomie systemowym, komórkowym, molekularnym, atomowym i genetycznym. 

 

Jak można leczyć?

 

Można nie wprowadzać do organizmu nowych substancji, a podać komórkom specjalny program sanogenetyczny, który poprzez mechanizm biorezonansu wywoła zmiany parametrów elektromagnetycznych związków chemicznych w biomolekułach i odbuduje, na wszystkich poziomach regulacji, naruszone parametry homeostazy. 

 

Istnieją dwa główne rodzaje terapii biorezonansowej:

 

1) Endogenna lub bierna terapia biorezonansowa – jest to terapia własnymi elektromagnetycznymi drganiami organizmu człowieka po ich specjalnym przetworzeniu. Każdej strukturalnej jednostce organizmu odpowiada określone widmo częstotliwości, co efektywnie wykorzystywane jest w terapii. Rozwój procesów patologicznych doprowadza do zmiany tego widma częstotliwości w postaci wystąpienia dysharmonicznych drgań. Drgania patologiczne mogą być usuwane poprzez zastosowanie endogennej terapii biorezonansowej, tym samym wzmacniane są drgania fizjologiczne, a tłumione patologiczne, dysharmonijne.

 

2) Aktywna terapia biorezonansowa (ABRT)

 

Metodologia

 

Po kilkuletnich badaniach uczeni wyjaśnili, że wszystkie istoty żywe (w tym mikroorganizmy), promieniują fale elektromagnetyczne. U człowieka podstawowymi źródłami elektrycznych i elektromagnetycznych sygnałów są: aktywność mięśniowa, np. rytmiczne skurcze mięśnia sercowego; aktywność bioelektryczna tj. przekazywanie elektrycznych impulsów od zmysłów do mózgu i sygnałów od mózgu do organów wykonawczych; aktywność metaboliczna tj. przemiana materii w organizmie.

 

W tym czasie, wiele mikroorganizmów -  pierwotniaków, pasożytów jelitowych, grzybów, bakterii, wirusów -  nie mają układu nerwowego i mięśniowego, dlatego źródłem pól elektrycznych i elektromagnetycznych staje się dla nich  aktywność metaboliczna. Metabolizm albo przemiana materii – to coś, co odróżnia przyrodę ożywioną od nieożywionej. Ruch dowolnej naładowanej cząstki tworzy dookoła niej pole elektromagnetyczne, nagromadzenie naładowanych cząstek tworzy potencjał elektryczny tego lub innego znaku. Przesłanki te pozwalają podejść do leczenia i profilaktyki chorób nie chemicznymi (tj. farmakologicznymi) metodami, a fizycznymi.

 

Czynnościom życiowym człowieka, zwierząt a także pierwotniaków, bakterii, wirusów towarzyszą różnego rodzaju aktywności elektromagnetyczne. Przykładami takiej aktywności są bioelektryczne potencjały, widoczne przy elektrokardiografii i elektroencefalografii.

 

Wiele zachorowań  związanych jest ściśle  z obecnością w organizmie pasożytniczych, bakteryjnych i wirusowych czynników, zarówno infekcyjnych, jak i żyjących w różnych organach w stanie symbiozy z tkankowymi strukturami tego organu. W celu stłumienia owych czynników  nie trzeba wprowadzać do organizmu antybiotyków tj. wykorzystywać szkodliwe dla organizmu metody chemioterapii.

Znając  częstotliwości aktywności metabolicznej tych czynników można oddziaływać na nie drganiami częstotliwościowymi, które będą zakłócać ich właściwe rytmy i tym samym tłumić ich normalną metaboliczną aktywność. Według odpowiednich badań, takie oddziaływania są całkowicie nieszkodliwe dla organizmu ludzkiego. Dana metoda leczenia otrzymała nazwę aktywnej biorezonansowej terapii (ABRT) i realizowana jest w urządzeniach Lanta-Z i Helper.

 

Etiologia ciężkich chorób przewlekłych takich jak: (choroby Parkinsona, choroby Alzheimera, AIDS, rak, stwardnienie rozsiane, endometriozy, ciężkie zapalenia stawów, dystrofie mięśniowe itd.) często nie jest znana, ale istnieje punkt widzenia, że podstawowym czynnikiem patogenezy stają się ukryte infekcje pasożytnicze (wirusowe, bakteryjne, helmintologiczne, pierwotniakowe).

 

W klatkach i jamach organów trudno jest oddziaływać na zarazki i pasożyty, ale przy przedostaniu się ich do krwi osiągnięcie celu jest znacznie prostsze. 

 

Ustalono, że można wyeliminować (wyprowadzić) zarazki i pasożyty z krążącej krwi stosując jeden cykl oddziaływania w ciągu 7minut, co odpowiada pełnemu obrotowi krwi w organizmie. Po takim cyklu oddziaływania trzeba zrobić 20-minutową przerwę  na aktywizację tkankowych reakcji drenażu i detoksykacji i przeprowadzić drugi seans w celu zniszczenia zarazków, które ponownie przedostały się do krwi.

Pewne pasożyty jelitowe stają się nosicielami bakterii a bakterie z kolei mogą być „domem” dla wirusów, które przy śmierci „gospodarza” przedostają się do naczyń krwionośnych. Dlatego konieczny jest jeszcze jeden cykl oddziaływania.

 

Czy taki rodzaj terapii nie jest szkodliwy dla organizmu człowieka?

 

Nie. Częstotliwości pasożytów znajdują się w zakresie zupełnie innym od częstotliwości w organizmie człowieka, dlatego nawet regularne stosowanie metody nie tylko nie szkodzi strukturom komórkowym organizmu, ale też nie przeszkadza działaniu mikroflory saprofitowej (tj. niechorobotwórczych mikroorganizmów, które w wielu przypadkach grają ważną rolę w procesach czynności życiowych organizmu człowieka).

 

Świadectwo rejestracji państwowej urządzeń Lanta-Z и Helper № 4249 / 2005 r. potwierdza fakt całkowitego bezpieczeństwa urządzenia dla użytkowników i osób trzecich.

 

 

Inny podziały: